PotencjoMETR czyli program podnoszenia jakości i skuteczności wolontariatu

Projekt pt. „PotencjoMETR czyli program podnoszenia jakości i skuteczności wolontariatu” wypromował włączanie się wolontariatu w działania w zakresie rozbudzania w młodzieży zainteresowania działalnością prospołeczną. Kolejnym celem projektu było przygotowanie wolontariuszy do bezpośredniej pracy z osobami potrzebującymi wsparcia. Projekt pośrednio przyczynił się do aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych.

Projekt wpłynął na umacnianie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego na terenie woj. lubuskiego i dolnośląskiego.

Projekt wypromował promocje wolontariatu na rzecz kształtowania odpowiedzialnych i aktywnych postaw obywatelskich w szczególności wśród dzieci i młodzieży z terenu woj. lubuskiego i dolnośląskiego. Działania w projekcie zostały skoncentrowane w obszarze inicjowania i wspomagania współpracy organizacji, instytucji i środowisk, co gwarantuje długoterminowe efekty i korzyści z realizacji projektu zarówno dla indywidualnych osób jak również dla instytucji i organizacji korzystających ze wsparcia wolontariuszy.

Praktyki wolontariackie

W okresie sprawozdawczym, czyli od 1.X.-31.XII.2012r. na terenie woj. lubuskiego i dolnośląskiego odbywały się praktyki woluntarystyczne. Praktyki świadczyli wolontariusze wykwalifikowani w ramach projektu oraz wolontariusze spoza projektu, którzy posiadali już wiedzę na temat pomocy społecznej innym i o których zwróciła się organizacja poprzez Bazę wolontariuszy utworzoną w ramach projektu. Dzięki utworzonej bazie wolontariuszy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i instytucje otrzymali informacje o możliwości skorzystania z pomocy woluntarystycznej świadczonej przez zainteresowane dzieci i młodzież. Organizacje, które wystąpiły do Europejskiego Centrum Rozwoju Lokalnego z wnioskiem o wolontariusza, po przeanalizowaniu oferenta i zakresu pracy świadczonej przez wolontariuszy, kadra projektu w większości rozpatrzyła pozytywnie i dla zainteresowanych organizacji przydzieleni zostali wolontariusze. W ramach praktyk Wnioskodawca zapewnił dzieciom i młodzieży zwrot kosztów dojazdów oraz prowiant, jeżeli świadczyli praktyki w terenie. Zwrot kosztów dla wolontariuszy wypłacany był po przedstawieniu przez uczestników zajęć Wniosku o zwrot kosztów dla wolontariuszy oraz list obecności. Wypłata środków dla wolontariuszy nastąpiła przelewem i gotówką, z uwagi na brak posiadanych przez niektórą młodzież kont bankowych.
W miesiącach X – XII.2012r. młodzież odbyła praktyki woluntarystyczne na terenie woj. dolnośląskiego w: Zespole Opieki Zdrowotnej im. Jana Pawła II w Głogowie, w Domu Dziecka im. Jana Kochanowskiego w Głogowie, w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie, w ZHP Chorągiew Dolnośląska w Głogowie, w Stowarzyszeniu Petra w Głogowie, w Schronisku dla Zwierząt „Amicus”, w świetlicach wiejskich w Bukwicy, Wierzchowicach, Dalkowie, w Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji i Usamodzielniania Dom w Głogowie, lecz praktyki odbywały się na terenie miejscowości Potoczek, oraz w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie.
oraz na terenie woj. lubuskiego: w Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” w Nowym Miasteczku, w Punkcie Przedszkolnym w Miłakowie, w Maks Boxing Klubie w Nowym Miasteczku, w Punkcie Przedszkolnym w Popęszycach, w Stowarzyszeniu „Przyjaciół Nowego Miasteczka” w Nowym Miasteczku. W okresie od X.-XII.2012r. w ramach projektu pomoc społeczną świadczyło 43 wolontariuszy na terenie dwóch województw. Średnio każdy z wolontariuszy zaangażował ponad 48 godzin swojej pracy na rzecz środowiska lokalnego. Wolontariuszom i organizacjom wnioskującym zapewniono materiały warsztatowe niezbędne do zrealizowania praktyk. Były to m.in. takie materiały jak: książki, materiały papiernicze, farby malarskie, świece, lampiony, piekarnik, gry edukacyjne itd.

Ogólnoświatowy Maraton Pisania Listów

W ramach działania zgodnie z harmonogramem projektu został ogłoszony Konkurs pt. „Stop obojętności”. Kadra zarządzająca projektem opracowała regulamin konkursu, który zostal zamieszczony na stronie www.ecrl.pl, organizacji współpracujących oraz lokalnych portalach informacyjnych oraz rozesłany do szkół.

Celem konkursu było promowanie i rozpowszechnianie wśród uczniów woj. dolnośląskiego i lubuskiego idei praw człowieka i ich poszanowania w XXI wieku, ze szczególnym naciskiem na wolność słowa, jako jedno z podstawowych praw człowieka. Zwrócenie uwagi na problem przestrzegania praw człowieka. W listopadzie jury konkursu wyłoniło zwycięskie prace. Zakupiono nagrody. Wyróżniono i nagrodzono 22 uczestników konkursu (podpisy na listach odbioru nagród). W grudniu na facebooku został ogłoszony konkurs na najlepszą tablicę informującą o akcji Amnesty w Głogowie. Zwycięzcy otrzymali koszulki (podpisy na listach odbioru).
Zostały przekazane i zamieszczone informacje o Maratonie Pisania Listów na lokalnych stronach WWW i w prasie. W trakcie organizacji Ogólnoświatowego Maratonu Pisania Listów, kadra zarządzająca projektem oraz specjalista ds. szkoleń i animacji obywatelskiej udzielał uczestnikom projektu oraz osobom potrzebującym wsparcia, konsultacji. Przyjmowane były prace konkursowe droga pocztową oraz osobiście.
Przed 24 godzinną akcją Amnesty International przeprowadzone zostało spotkanie informacyjne, podczas którego został przygotowany program informacyjny emitowany w TV Master. Akcja miała na celu ukazanie zasad demokracji, rządach prawa i poszanowania podstawowych praw, zwracając wagę na wolność, równość i poszanowanie zróżnicowania kulturowego. Podczas przygotowań, wolontariusze przygotowali lampiony, zamieścili w szkołach oraz na terenie miast i obszarów wiejskich plakaty promocyjno – informacyjne dot. prowadzonej akcji społecznej jak również rozpropagowali ulotki informujące o akcji. W lokalu został umieszczony baner promocyjno-informacyjny.
8 i 9 grudnia wolontariusze pełnili dyżury podczas maratonu. Udzielali informacji, dbali o sprawy organizacyjne. Podczas imprezy zostało napisanych 1076 listów. Szacuje się, że w akcji wzięło udział około 800 osób. Zostały przeprowadzone wywiady dla Gazety Lubuskiej, portali internetowych oraz TV Master. Akcję zwieńczyła konferencja podsumowująca, podczas której zostały przeprowadzone prelekcje „Tożsamość prawdy”, „Masz prawo marzyć, masz prawo wiedzieć”, otwarta emisja filmu „Exit”, koncert głogowskiego zespołu 4MKA oraz występy solistów studium wokalnego. Został ogłoszony wynik w pisaniu listów, a także zostały wyróżnione najlepsze inicjatywy wolontariacie i najlepsi wolontariusze. 10 i 11 grudnia wolontariusze segregowali listy i kartki do wysłania.

W okresie od 1.03.2012 do 30.04.2012r. przeprowadzono zajęcia w ramach warsztatów pn. „Doskonalenie kompetencji liderskich” dla 8 uczestników w tym 5 dziewczynek
i 3 chłopców – grupa uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, która stanowić będzie po odbytym szkoleniu opiekunów grup gimnazjalnych. Frekwencja wyniosła 93,75%. Do prowadzenia szkoleń została zatrudniony specjalista ds. szkoleń i animacji obywatelskiej.

Przeprowadzone zajęcia przygotowały młodzież do pełnienia roli lidera wolontariatu oraz pełnienia funkcji wychowawczo – opiekuńczej podczas szkolenia wyjazdowego oraz dalszego nadzoru nad pracą woluntarystyczną dzieci w wieku od 13 – 16 lat. Zajęcia miały charakter warsztatowy i rozwinęły kreatywność młodzieży, dały obraz postrzegania świata z różnych poziomów i wykształciły cechy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego- otwartego na problemy innych i niosącego pomoc w różnych sytuacjach.
W ramach warsztatów uczestnicy projektu zdobyli wiedze i podnieśli swoje kompetencje w zakresie zarządzania grupą, poznali zakres praw i obowiązków spoczywających na liderach grupy. Zostali zapoznani z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na warsztatach zostały poruszone także tematy warsztatów tj. poznajemy się – komunikacja, budujemy grupę – budujemy kodeks grupowy, jak rozwiązywać problemy grupowe i indywidualne podczas świadczenia prac woluntarystycznych, kodeks wolontariusza, moje mocne strony – jak nauczyć się odpowiedzialności, jak organizować akcje charytatywne zgodnie z ustawa o działalności pożytku publicznego, jak opanować agresję. Jak sobie radzić z agresją i przemocą. Jak odpowiadać nieagresywnie na agresywne zachowania. Zostały wykonane treningi pracy z grupą, w tym wyszczególniając cechy lidera. Planowanie pracy wychowawczo – opiekuńczej, Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, prawa człowieka i ich wymiar w XXI wieku.

Akademia Partnerstwa

W okresie 4.05.2012 do 22.06.2012 przeprowadzono 32 godziny zajęć dla 32 uczestników (27 dziewczynek i 5 chłopców)– w dwóch grupach (każda po 16 godzin) w ramach AKADEMII PARTNERSTWA. Głównym tematem szkoleń było przybliżenie wiedzy o państwach UE w kontekście demokracji i działalności wolontariatu. Uczestnicy dowiedzieli się, że każdy człowiek ma prawo korzystać z niepodzielnych i niezbywalnych praw. Mieli okazję poznać podstawowe dokumenty, w których zapisane są prawa człowieka, były to min. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolnościach, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konstytucja RP. Uczestnicy warsztatów mogli dowiedzieć się jak funkcjonują podstawowe organy Unii Europejskiej i jak wyglądał proces integracji europejskiej.

Zostały przeprowadzone warsztaty integracyjne, podnoszące wiedze i kompetencje współpracy grupowej dzieci w wieku 13-19 lat. Uczestnicy wspólnie opracowali kodeks grupy zespołu wolontariuszy, na podstawie którego pracowali podczas wyjazdowego szkolenia wolontariuszy oraz praktyk woluntarystycznych, poznali zakres działalności wolontariatu i jego formy prawne jak również przełamywanie barier. Kolejnym tamtym było Europa jako wspólnota wielokulturowa, przeciwdziałanie dyskryminacji.

Szkolenie wolontariuszy z praktyczną nauką języka angielskiego

W okresie od 23.07.2012r. do 6.08.2012r. odbył się wyjazd szkoleniowy wolontariuszy z praktyczną nauką języka angielskiego. Wolontariusze przez 11 dni szkolili się w Zakopanem w woj. małopolskim. Natomiast 3 dni świadczyli pomoc społeczną i woluntarystyczną podczas Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego w Zubercu w Słowacji, gdyż Obce Zuberec, jest partnerem projektu.

Młodzież i wolontariusze podczas wyjazdu mieli zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie, szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami:
a) Wolontariat
b Analiza potrzeb i możliwości organizacji, rekrutacja, organizacja pracy wolontariuszy, monitoring pracy i ewaluacji
c) Skuteczne sposoby zaangażowania dzieci i młodzieży w wolontariat dot.
– osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
– w działaniach sportowo-rekreacyjnych
-komunikacji interpersonalnej, dynamiki grupy, motywowania,
-praw i obowiązków wolontariusza,
d) Rola, miejsce, korzyści z działalności wolontariatu dla społeczności i wzmacniania zaangażowania obywatelskiego
e) Formy wolontariatu w Polsce i zagranicą

Po zakończeniu wyjazdu szkoleniowego uczestnicy turnusu szkoleniowego otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia z wolontariatu z praktyczką nauką języka angielskiego.

Baza wolontariuszy

Stworzona została strona internetowa – baza wolontariuszy pod adresem www.ecrl.pl poświęcona działaniom prowadzonym przez wolontariuszy, a jednocześnie została miejscem rekrutacji potencjalnych wolontariuszy świadczących pomoc społeczna na terenie woj. dolnośląskiego i lubuskiego.

Baza wolontariuszy umożliwiła młodzieży świadczenie usług woluntarystycznych tworząc komunikację za pomocą platformy obywatelskiej pomiędzy organizacjami, osobami indywidualnymi, szkołami, różnego typu świetlicami i placówkami dla dzieci, młodzieży oraz osobami starszymi, a wolontariuszami.
Strona internetowa została rozpropagowana w regionie za pośrednictwem mediów lokalnych (50 spotów reklamowych, 500 szt. ulotek).

Praktyki wolontariackie

Celem praktyk woluntarystycznych było dotarcie dzieci i młodzieży z miejscowości z obszarów wiejskich i miejsko – wiejskich do 25 tys. mieszkańców, z aktywnością i wiedzą wykwalifikowanych wolontariuszy, którzy przekazują pozytywne wzorce i własnym przykładem zachęcają do rozwoju. Wśród wolontariuszy praktyki wykształtowały i wypromowały aktywne postawy społeczne, rozwinęły pasje i umożliwiły realizację pomysłów. Szkoły, instytucje, organizacje pozarządowe, uczestniczące w projekcie wzbogacają swoją ofertę edukacyjną i wychowawczą przez dostarczenie dzieciom osobowych wzorców aktywnych postaw życiowych, promocję aktywności, zaradności oraz samodzielności.
Ogółem w projekcie 43 wolontariuszy świadczyło pracę społeczną i 48 godzin praktyk wolontariackich w ramach projektu.

Organizacje i instytucje, które zagłuszały zapotrzebowanie na wolontariuszy występowali z wnioskiem o wolontariusza do Europejskiego Centrum Rozwoju Lokalnego.

Wolontariusze projektu stali się kołem zamachowym projektu. Bardzo ważnym elementem naszej współpracy było wyjątkowe doświadczenie jakie zdobyli wolontariusze, którzy pojawili się w naszej organizacji, a wzajemne wsparcie jest szczególnie ważne.

Przedsiębiorcy, NGO, instytucje angażujące wolontariuszy nie ponosili żadnych kosztów związanych z przystąpieniem do projektu, a wręcz przeciwnie otrzymywali wsparcie merytoryczne kadry zarządzającej projektem i szkoleniowców, jak również otrzymywali materiały warsztatowe zapewniające wolontariuszom prawidłowo świadczoną pomoc potrzebującym. Dzięki projektowi wolontariusze i organizacje współpracujące realnie przyczyniły się do zwiększenia działań na rzecz naszej lokalnej społeczności i wpłynęły na rozwój solidarności obywatelskiej.

Ogólnoświatowy Maraton Pisania Listów

W ramach działania został zorganizowany konkurs „Stop obojętności. Celem Konkursu było promowanie i rozpowszechnianie wśród uczniów woj. dolnośląskiego i lubuskiego idei praw człowieka i ich poszanowania w XXI wieku, ze szczególnym naciskiem na wolność słowa, jako jedno z podstawowych praw człowieka. Zwrócenie uwagi na problem przestrzegania praw człowieka. Jury wyróżniło 22 prace plastyczne. Część prac została odrzucona z powodów formalnych, braku karty zgłoszenia do konkursu.
8 grudnia zainaugurowano w Głogowie Maraton Pisania Listów w obronie praw człowieka. Wolontariusze z projektu „Potencjometr czyli program jakości i skuteczności wolontariatu” którzy uczestniczyli w akcji przez 24-godziny zgodnie podpisują się pod stwierdzeniem: „wiedza sama w sobie nie ma żadnej wartości. Cenną czyni ją jej stosowanie. Zostało napisanych 1076 listów, które zostały wysłane do władz politycznych na całym świecie. – Udział w tak wartościowym przedsięwzięciu, to wspaniały gest człowieczeństwa i dowód solidaryzowania się w walce o przestrzeganie praw wszystkich ludzi.