Statut

STATUT EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO

§1.
Postanowienia ogólne

„Europejskie Centrum Rozwoju Lokalnego”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego.

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zmianami), oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Nowe Miasteczko.
 4. Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 5. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
 6. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§2.
Cele działania Stowarzyszenia

1. Celem Stowarzyszenia jest:

 • Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w szczególności w zakresie turystyki wiejskiej, wytwarzania i dystrybucji produktów lokalnych, tworzenia alternatywnych form dochodu dla mieszkańców wsi.
 • Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji, w szczególności w zakresie regionalnych wartości obszaru Wzgórz Dalkowskich.
 • Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem.
 • Rozwój turystyki, krajoznawstwa oraz wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Wzrost świadomości ekologicznej, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 • Wzmocnienie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów międzynarodowych i współpracy między społeczeństwami, w tym wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
 • Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Pomoc techniczna, szkoleniowa, informacyjna lub finansowa dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób fizycznych w zakresie określonym w celach statutowych.
 • Aktywizowanie i mobilizacja społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
 • Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.
 • Wspieranie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób chorych i niepełnosprawnych.

2. Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez:

 • wsparcie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów podejmujących działania na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju
 • organizację i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów;
 • organizację, udział i finansowanie przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i innych w zakresie celów statutowych.
 • organizację konkursów, wystaw, przeglądów, festiwali, pokazów, itp.;
 • prowadzenie lub finansowanie działalności wydawniczej;
 • inicjowanie, prowadzenie, udział lub finansowanie badań socjologicznych, także opinii publicznej, ekonomiczno-gospodarczych i innych istotnych dla społeczności lokalnych lub grup społecznych;
 • organizację lub udział w targach, konferencjach, seminariach, sympozjach, itp;
 • udział w pracach zespołów badawczych, rozwojowych, naukowych, koncepcyjnych, itp.;
 • organizację i prowadzenie ośrodków doradztwa, informowania oraz wspierania inicjatyw obywatelskich, gospodarczych, udzielania porad prawnych a przede wszystkim udzielania niezbędnej pomocy w przygotowywaniu projektów;
 • promocję i reklamę realizowanych działań własnych i innych podmiotów, o ile są zgodne z celami statutowymi .
 • inicjowanie i koordynowanie współpracy instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw, itp. z innych krajów UE z podmiotami polskimi w zakresie obranych celów statutowych;
 • współpracę, w tym sieciową, z podmiotami realizującymi podobne cele, także zagranicznymi;
 • upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów. .

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną dla zdobywania funduszy na działalność statutową.

 

§ 3.
Majątek Stowarzyszenia

Majątek Stowarzyszenia stanowią składki członkowskie, środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Stowarzyszenie w toku działania.

1. Dochody Stowarzyszenia pochodzą w szczególności z następujących źródeł:

 • Darowizn, spadków i zapisów;
 • Dotacji, subwencji;
 • Odsetek od lokat kapitałowych, papierów wartościowych, lokat bankowych;
 • Wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego;
 • Odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej;
 • Innych wpływów w tym ofiarności publicznej.

2. Dochody pochodzące z darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich celów Stowarzyszenia, o ile podmioty przekazujące nie postanowią inaczej.
3. Stowarzyszenie może zlecić prowadzenie swoich spraw majątkowych i realizację bieżącej działalności wraz z dysponowaniem majątkiem Stowarzyszenia w zakresie wyznaczonym przez zarząd, zatrudnionym członkom fizycznym i prawnym.

Rozdział. Przedmiot działalności pożytku publicznego.

 1. W celu zwiększenia środków na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia może prowadzić działalność pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Cały dochód z działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia winien zostać przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia.
 3. Działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia nadzoruje Prezes lub inny członek zarządu.
 4. Przedmiotem działalności pożytku publicznego jest działalność odpłatna i nieodpłatna. Stowarzyszenie prowadzi je w zakresie:

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
47.91.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 58.11.Z Wydawanie książek,
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
74.20.Z Działalność fotograficzna,
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna , naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie biura,
82.30.Z Działalność związaną z organizacją targów , wystaw i kongresów,
84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia , kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych,
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
85.59.A Nauka języków obcych,
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej niesklasyfikowane,
85.60.Z Działalność wspomagająca edukacje,
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
93.19.Z Pozostała działalność związaną ze sportem,
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkową i rekreacyjną,
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Stowarzyszenie:

 1. nie udziela pożyczek pieniężnych lub nie udziela zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie jego organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. nie przekazuje swego majątku na rzecz członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. nie wykorzystuje swego majątku na rzecz członków, członków jego organów, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Stowarzyszenia,
 4. nie dokonuje zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 4.
Członkowie, ich prawa i obowiązki

1. Członkowie dzielą się na:

 • Zwyczajnych
 • Wspierających
 • Honorowych

2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, obywatele polscy i cudzoziemcy, które deklarują czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz złożą deklarację członkowską i zostaną przyjęte przez Zarząd.

3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada prawo:

 • Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
 • Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.
 • Prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.
 • Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działania Stowarzyszenia.
 • Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

4. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 • Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
  Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
  Regularne opłacanie składek członkowskich.

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członek wspierający posiada prawo określone w paragrafie 4 ust. 3 pkt 3, 4 i 5.
6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
7. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
8. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowski.
9. Członek wspierający i honorowy jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 5.
Władze Stowarzyszenia

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie członków
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.
3. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym bezwzględna większością głosów w obecności ponad połowy liczby członków.

 

§ 6
Walne Zgromadzenie Członków

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie Członków tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
3. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd.
4. Zebranie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków.
5. O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków informuje Zarząd zachowując 7- dniowy termin zawiadomienia.
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia członków należą:

 • Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 • Wybór i odwołanie Zarządu Stowarzyszenia
 • Wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej.
 • Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 • Ustalenie wysokości składek członkowskich.
 • Uchwalenie statutu Stowarzyszenia lub jego zmian.
 • Nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia.
 • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 • Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 • Rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

7. Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania podejmuje uchwały w sprawie:

 • Zmian statutu.
 • Odwołanie przed upływem kadencji członków Władz Stowarzyszenia.
 • Pozbawienia godności członka honorowego.

§ 7
Zarząd

1. Organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2. Zarząd składa się z 3 osób w tym Prezesa.
3. Posiedzenie Zarządu zwoływane jest przez Prezesa w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż 4 razy do roku.
4. Zarząd powoływany jest do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
5. W skład Zarządu wchodzą:

 • Prezes,
 • I Wiceprezes,
 • II Wiceprezes,

6. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborze, nie później niż 14 dni od powołania przez Walne Zgromadzenie
7. Zarząd z pośród siebie wybiera ze swego składu Prezesa, I Wiceprezesa, II Wiceprezesa.
8. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
9. Do kompetencji Zarządu należą:

a) Realizacja celów Stowarzyszenia.
b) Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
c) Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zarządzanie jego majątkiem.
d) Sporządzanie sprawozdań z działalności.
e) Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
f) Uchwalanie programu działania na rok kalendarzowy.
g) Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
h) Uchwalanie instrukcji i regulaminów niezbędnych do prawidłowej działalności Stowarzyszenia.

10. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
11. Do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu upoważniony jest Prezes jednoosobowo w zakresie zwykłego Zarządu lub dwóch członków Zarządu. W wypadku decyzji przekraczających zwykły zarząd wymagane jest współdziałanie Prezesa i dwóch członków zarządu.
12. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje zarząd.
13. Do zaciągania zobowiązań majątkowych i podpisywania pism w tym zakresie upoważniony jest Prezes lub dwóch członków zarządu upoważnionych przez Prezesa.

 

§ 8.
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera Przewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.
b) Składanie wniosków i sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
c) Wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków.
d) Składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków Komisji.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo żądania od członków i przedstawicieli władz Stowarzyszenia pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

§ 9.
Ustanie członkostwa

1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.
2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
– dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
– automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat, jeśli składki zbierane są rocznie,
– śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym,
3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
– działania na szkodę Stowarzyszenia,
– naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
– popełnienia czynu hańbiącego,
4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.
5. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany z pośród nie wybranych kandydatów w kolejności uzyskanych przez nich głosów.
6. Uzupełnienie nie może przekroczyć 1/3 wybranego składu.
7. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§ 10.
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

1. Do uchwalenia zmian Statutu oraz podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymagana jest większość 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§ 11.
Postanowienia końcowe

1.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.